Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Laatujärjestelmä

Ekamin laatu- ja toimintajärjestelmä

Ekamin toimintajärjestelmällä tarkoitetaan laadunhallinnan eri keinoista ja menetelmistä muodostuvaa kokonaisuutta, jonka avulla ammattiopiston laatupolitiikkaa toteutetaan organisaatiossa. Järjestelmä koostuu niistä vision, arvojen ja strategian periaatteista ja menettelytavoista, joita Ekamin toiminnassa halutaan systemaattisesti noudattaa. Laatupolitiikan perusajatuksena on toiminnan laadun jatkuva parantaminen.

Ekamin toimintajärjestelmä on dokumentoitu toimintakäsikirjaksi, joka edesauttaa systemaattista toimintaa ja sen kehittämistä. Toimintajärjestelmän toteutuksessa käytetään työkaluina mm. Ekamin intraa ja sähköistä toimintajärjestelmän hallintaohjelmaa IMS Business Solutionia, joiden avulla henkilöstö voi helposti tarkastella koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden toimintoja, dokumentteja ja toiminnan tuloksia. Toimintajärjestelmä koostuu mm. prosessikuvauksista, kuvauksiin liittyvistä dokumenteista ja mittareista sekä erilaisista toimintaa ohjaavista toimintaohjeista ja -käsikirjoista.

Ekamin toiminnanohjauksen ja kehittämisen toimintaohjelma ohjaa laadunarvioinnin ja parantamisen käytännön toteutusta. Ohjelmassa on määritelty laadunhallinnan tavoitteet, painopisteet, arviointimenetelmät sekä keskeisimpien arviointien ja laadun kehittämisen vuosittainen toimintasuunnitelma. Toimintaohjelma ohjaa myös tulosten analysointiin, tulkintaan sekä kehittämistoimenpiteiden toteutukseen.

Vuosittain toteutetaan kaksi johdon katselmusta ja tehdään tarvittaessa sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Nuorten työpajoilla on Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointimalli sekä merenkulun ja aikuiskoulutuksen yksiköissä on käytössä auditoidut ISO 9001 -laatujärjestelmät. Ekamin yhteisen toimintajärjestelmän rakentaminen ja laatutyö aloitettiin syksyllä 2008 tekemällä eurooppalaisen laatupalkintomallin (EFQM) mukainen itsearviointi. Vuonna 2014 toiminnan ja tulosten itsearviointi toteutettiin koko Ekamissa CAF 2013-kriteeristön mukaan sekä vuonna 2015 OPH:n laatujärjestelmän kriteeristön mukainen itsearviointi.

Laatu- ja toimintajärjestelmätyötä johtoryhmän avuksi on perustettu kehittämisryhmät, jotka ovat koottu aikuiskoulutuksen, perusopetuksen, Rannikkopajojen ja sisäisistä palveluiden henkilöstön edustajista. Laatutyöhön ja eri auditointeihin on osallistunut kehittämisryhmä vetoisena koko Ekamin henkilöstö sekä lisäksi opiskelijat, yhtymähallitus ja sidosryhmät.