Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Tietoja alasta

Lähihoitajana voit työskennellä monissa eri toimintaympäristöissä ihmisten kanssa ja heitä varten. Osaat kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Sinulla on mahdollisuus tehdä työtä sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Osaat avustaa ja ohjata asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä terveellisissä elintavoissa sekä elämänhallinnassa. Osaat myös ohjata ja tukea asiakkaita erilaisten  hyvinvointipalvelujen hakemisessa ja käytössä sekä tarvittaessa erilaisten  vertaistukea antavien yhteisöjen  pariin hakeutumisessa.

Lähihoitajana osaat työskennellä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja projekteissa. Osaat toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kesken ja kommunikoida asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaat käyttää työssäsi ammatillisia, vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja sekä kielitaitoa. Osaat hyödyntää työssäsi asiakas-ja potilasryhmien ja työyhteisön jäsenten välistä vertaistukea ja  ottaa työssäsi huomioon myös työ- ja elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin edistäjänä.

Opintojen sisältöjä

Lähihoitajan koulutus sisältää laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen. Niinpä voit joustavasti  siirtyä alan  eilaisiin  työtehtäviin hyödyntäen osaamisalasi tuottamaa erikoistuneempaa osaamista. Koulutus antaa myös jatko-opiskelukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Koulutus järjestetään Katariinan kampuksella.

Voit suunnata opintojasi eri osaamisaloihin. Osaamisalan valinta tehdään opintojen toisen opiskeluvuoden aikana.
Osaamisalavaihtoehdot Ekamilla ovat

Katso myös tutkinnon perusteet

Edellytykset

Hakiessasi tähän koulutukseen huomioi seuraavat terveydentilavaatimukset, jotka voivat estää opiskelijaksi ottamisen:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja

Alaan, opintoihin tai hakemiseen liittyvät asiat: tiimipäällikkö Armi Raanti
Hakusivun käyttöön tai opintososiaalisiin etuihin liittyvät asiat: opintosihteeri Arja Pentikäinen
Opintojen suorittamiseen liittyvät asiat: opinto-ohjaaja Hannaleena Suumäki

___________________________________________________________

Osaamisalat

Kuntoutuksen osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat  ohjata ja tukea voimavaralähtöisesti  erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Hyödynnät työskentelyssäsi kuntoutukseen liittyvää tietoperustaa. Sinä ohjaat kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja hyödynnät erilaisia kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä.Sinä osaat ohjata kuntoutujalle terveyttä edistävää liikuntaa ja muuta toiminnallisuutta. Osaat soveltaa  kuntoutusalan toimintakyvyn mittauksia, toimintakyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa tarpeellisten liikkumisvälineiden ja PT- apuvälineiden käytössä ja hankinnassa.

Sinun työpaIkanasi voi olla:

 • kuntoutujan kotiympäristö
 • kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt
 • toiminta- ja työkeskukset
 • työpajat
 • palvelukeskukset
 • kylpylät
 • terveyskeskuksen vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt
 • erilaiset kunoutumiseen liittyvät kolmannen sektorin työpaikat

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Osaat myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten  hoitoa ja kasvatusta. Osaat ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä ja tuet lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta.Osaat toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti.

Sinä voit toimia valmiina lähihoitajana esim. erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä:

 • päiväkodeissa
 • kouluissa
 • lastensuojelun yksiköissä
 • lasten ja nuorten sairaaloissa
 • perhetyössä

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat  edistää työssäsi mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, osallistua mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn  sekä  vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan  asemaa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja-potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Osaat arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tarvetta. Hyödynnät työssäsi mielenterveys- ja päihdetyön  tietoperustaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Voit toimia lähihoitajana esim.

 • mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköissä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan ja potilaan sairaanhoitoa,huolenpitoa ja kuntoutumista  erilaisissa toimintaympäristöissä. Hyödynnät työssäsi sairaanhoidon  ja huolenpidon monitieteellistä tietoperustaa. Korostat työssäsi asiakkaan ja potilaan terveyden, toimintakyvyn, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä niitä uhkaavien tekijöiden ehkäisyä ja torjumista. Teet sairaanhoito- ja huolenpitotyössäsi  itsenäisesti päätöksiä ja ylläpidät jatkuvasti ammattitaitoasi.

Voit työskennellä valmiina lähihoitajana:

 • terveyskeskuksissa
 • sairaaloissa
 • yksityisessä terveydenhuollossa
 • vanhusten hoito- ja hoivayksiköissä
 • palvelukeskuksissa
 • asiakkaiden kodeissa

Suun terveydenhoidon osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat toimia suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä sekä ohjata palvelujen käytössä. Osaat huolehtia aseptisten toimintaperiaatteiden mukaan hoitoympäristön toimintavalmiudesta  sekä välineiden  huollosta. Lähihoitajana osaat arvioida myös eri-ikäisten  asiakkaiden  tai potilaiden  suun terveydentilaa ja ohjata asiakkaita tai potilaita suun terveyden edistämisessä. Osallistut suun tutkimiseen , paikkaus- ja juurenhoitoon, hampaanpoistoon ja iensairauksien hoitoon moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä.

Valmistuneena voit työskennellä:

 • julkisessa suun terveydenhuollon yksikössä
 • yksityisessä suun terveydenhuollon yksikössä

Vammaistyön osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisesti eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden  hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hyödynnät työssäsi vammaistyön tietoperustaa. Sinä kunnioitat vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta,osaat tukea hänen osallisuuttaan ja tunnistat oman vallankäyttötapasi. Osaat myös kommunikoida  erilaisten asiakkaitten kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia  tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Osaat käyttää työssäsi vammaistyön apuvälineitä ja ohjata asiakkaita niiden käytössä.

Valmistuttuasi voit työskennellä:

 • erilaisissa vammaistyön toimintaympäristöissä

Vanhustyön osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen tai muistisairaan ihmisen  toimintakykyä yllä pitävää ja kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua  sekä sosiaalista vuorovaikutusta  erilaisissa toimintaympäristöissä.Osaat ohjata ja tulea vanhusta tai muistisairasta ihmistä päivittäisissä toiminnoissa ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa sekä tukea hänen osallisuuttaan yhdessä  läheisten  ja yhteistyöverkostojen  kanssa. Otat huomioon  asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen. Osaat toiminnallasi edistää asiakkaan  hyvää, mielekästä ja turvallista elämää.

Valmiina lähihoitajana voit työskennellä:

 • kotihoidossa
 • päivätoiminnassa
 • palvelutaloissa ja -keskuksissa
 • dementiayksiköissä
 • vanhainkodeissa
 • sairaaloissa.

Opiskelijalta kuultua

"Työn pitäisi olla sellaista, mistä tykkää ja missä haluaa haastaa ja kehittää itseään! " - Niko Tulla, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lue koko tarina täältä.

Seuraa alaa somessa

Facebook: Ekamin sosiaali- ja terveysala