Projektin kesto

1.3.2013 - 31.12.2014

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toteuttajat

Koordinaattori:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Yhteistyökumppani:
Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Oppilaitosten esimiehet
Opetushenkilöstö
Opinto-ohjaajat ja kuraattorit

Tavoitteet

  • Mallintaa osaamisen hallinnan ja kehittämisen prosessi
  • Kuvata ja tarkentaa opetushenkilöstön pedagogisia ja työelämäosaamisen osaamisalueita ottaen huomioon ydinosaamisalueet, opettajuudessa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja oppilaitoksen strategiset tavoitteet
  • Tunnistaa osaamisalueiden kehittämistarpeet yksilö- ja ryhmäkehityskeskusteluissa tehtyjen kartoitusten perusteella ja laatia osaamisen kehittämissuunnitelmat
  • Käynnistää ja toteuttaa kehityskeskusteluissa esiin nousseita, pedagogiseen ja työelämäosaamiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä
  • Toteuttaa aiheeseen liittyvää valmennusta/konsultointia esimiehille ja opetushenkilöstölle

Toteutus

  • Osaamisen määrittely ja osaamisen johtamisen mallin rakentaminen
  • Organisaatiokohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen
  • Osaamisen kehittämistoimenpiteiden yhteinen suunnittelu ja toteutus (täydennyskoulutus ja muut kehittämistoimet)

Tulokset

  • Opetushenkilöstön osaamisprofiilit (osaamiskartat)
  • Kartoitusten tulokset
  • Osaamisen hallinnan ja kehittämisen prosessikuvaus
  • Osaamisen kehittämissuunnitelmat
  • Osaamisen kehittämisen toteutusmallit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ritva Reivilä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 010 395 9278
ritva.reivilä(a)ekami.fi