Valmennusmenetelmät

Valmennus on työpajojen perustehtävä, ja eri valmennusmenetelmiä yhdistellään vastaamaan valmentautujan tarpeita. Toimintaa voidaan muotoilla päivän pituuden, viikoittaisten toimintapäivien määrän ja toiminnan sisällön suhteen.

Valmennuksen keskiössä ovat tuki työn teknisten taitojen, työelämä- ja työyhteisötaitojen parantamisessa sekä arjenhallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistumisessa. Työpaja on siis yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään parantamaan yksilön arjen hallintaa ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajatoiminta on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Sparri-valmennus

Työpajatoiminnan matalimman kynnyksen valmennuspalvelu on sparri-valmennus. Sparri-valmennuksessa keskeisessä roolissa on yksilövalmennus, jota usein toteutetaan ryhmävalmennuksena. Sparri-valmennuksen tavoite on valmentautujan toimintakyvyn kartoittaminen, arjen asioiden ja elämänhallinnan tukeminen.

Kuntouttava työ- ja yksilövalmennus

Kuntouttavan valmennuspalvelun keskeisin tavoite on valmentautujan työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen, opiskelu- ja työelämänvalmiuksien parantuminen (keskeinen valmennussopimus on kuntouttava työtoiminta).

Työvalmennus

Työvalmennus on valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan tapahtuvaa työ- ja toimintakyvyn edistämistä, joka on suunnitelmallista, tavoitteellista ja työn avulla tapahtuvaa. Työpaja on tekemällä oppimisen toimintaympäristö, joka korostaa toiminnallisuutta. Tekeminen on konkreettista taitojen oppimista ja osaamisen kerryttämistä erilaisten harjoitus- ja tilaustöiden avulla. Työpajalla on mahdollisuus rakentaa työ-, toiminta- ja oppimiskokonaisuuksia.

Työvalmennuksen tavoitteena on kehittää valmentautujan työtaitoja ja–valmiuksia, jolloin työvalmennuksen rooli nousee keskiöön. Valmennus tapahtuu aidossa työympäristössä joko työpajoilla tai yrityksissä.

Työpajan nivelvaiheen tuella on merkitystä siinä vaiheessa, kun siirrytään avoimille työmarkkinoille. Rannikkopajojen Seinättömän pajan työelämävalmennus mahdollistaa tehokkaan ponnahduslaudan kohti työ- tai opiskeluelämää. Työelämävalmennus tapahtuu tällöin pääasiassa yrityksissä ja Rannikkopajojen kautta valmentautuja saa tuekseen yksilövalmentajan tuen ja avun.

Yksilövalmennus

Työvalmennuksen lisäksi valmentautuja saa jakson ajaksi itselleen myös yksilövalmentajan tuen ja avun. Yksilövalmennus on työvalmennusta tukevaa toimintaa, jossa yksilövalmentaja perehtyy valmentautujan elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan monialaista tukea toimintakyvyn parantumiseksi.

Yksilövalmentaja on tukena myös, kun suunnitellaan työpajan jälkeistä aikaa. Hän auttaa valmentautujaa löytämään oman näköisen polun kohti koulutus- ja työelämää, sekä selkeyttää valmentautujan näkemystä tulevaisuudesta.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus mahdollistaa valmentautujille turvallisen ympäristön harjoitella niitä taitoja, joita he tarvitsevat työtä tehdessään. Valmennuksen keskeisiä piirteitä ovat vuorovaikutus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja yhdenvertaisuus, ja tavoitteena on koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukeminen vertaisryhmän kanssa.

Ryhmävalmennuksessa voidaan käsitellä erilaisia teemoja. Teemat voivat liittyä elämänhallintaan sekä työelämään siirtymiseen ja sen vaatimuksia. Ryhmävalmennuksessa voidaan opetella esimerkiksi käytännön taitoja työnhakuun liittyen. Ryhmävalmennuksen tavoitteena voi olla myös arjen taitojen kohentaminen esimerkiksi se voi pitää sisällään ruoanlaittoa tai talousneuvontaa.

Jaa