Digiaskel

Projektin kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Turun kaupunki, sivistystoimiala, koordinaattori
Vantaan ammattiopisto, Varia
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Osekk
Turun ammattiopistosäätiö, TAO
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilökunta, työelämäyhteistyökumppanit ja työpaikkaohjaajat.

Tavoite

Tavoitteena on:

 • Vahvistaa digitaalisuutta opetuksessa, ohjauksessa ja työelämäyhteistyössä kehittämällä työelämälähtöisiä ja osaamisperusteisia digitoimintamalleja.
 • Määritellä ja laatia oppilaitosten digimaisemat opetus- ja ohjaushenkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä.
 • Lisätä digiopetusmateriaalien kuvallisuutta ja visuaalisuutta

Toteutus

 • Mahdollistetaan digitaalisessa ympäristössä toimiminen, osaamisen hankkiminen, ohjaus ja arviointi.
 • Kehitetään työkaluja työelämäpainotteisten opintopolkujen ohjaukseen, jatkuvaan hakuun sekä henkilökohtaistamisen seurantaan.
 • Vakiinnutetaan osaamisen ja näyttöjen dokumentointi sähköiseen ympäristöön.
 • Määritetään käytössä olevat digitaaliset apuvälineet, ohjelmat, sovellukset, tarjolla oleva digituki, kuvataan nykytilanne ja visioidaan tavoitetila ja tulevaisuuden haasteet.
 • Osallistetaan opiskelijat ja työelämä digitaalisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin luomiseen.
 • Rakennetaan digitaalisia kokonaisuuksia oppimisen ja ohjaamisen tueksi hyödyntäen pelillisyyttä ja visuaalisuutta.
 • Suunnitellaan erilaisten simulaattorien käyttö opetussuunnitelman tutkinnon osiin oppimispoluiksi.
 • Päivitetään toteutussuunnitelmat ja tarjottavat tutkinnon osat vastaamaan digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia.
 • Testataan olemassa olevien, ammattialoihin liittyvien pelien ja tekniikoiden soveltuvuus oppimiseen.

Tulokset

 • Digitaalisen opetustarjonnan kehittymisen myötä opiskelija kykenee vahvistamaan osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojen suorittaminen nopeutuu osaamisen osoittamisen tapojen ja ohjauksen monipuolistuessa. Kehitettyä sisältöä hyödynnetään myös työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
 • Jatkuvasti muuttuvat oppilaitoskohtaiset pedagogiset digimaisemat on laadittu. Hankkeessa syntyneen mallin perusteella uusien pedagogisten digimaisemien laatiminen on mahdollistunut. Syntynyt digimaisema on jatkuvasti muuttuva ja ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset ja digitaalisten välineiden kehityksen.
 • Opiskelijoiden, työelämän ja opetus- ja ohjaushenkilöstön käytössä on pelillistä, visuaalista ja kuvallista digiopetusmateriaalia.

Yhteystiedot

Lehtori Jouni Ropponen, logistiikka ja maanrakennus
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
jouni.ropponen(a)ekami.fi
Puh. 050 596 5478

Jaa

***