DOT - Data opiskelijan tukena

Projektin kesto

9.9.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinaattori)
Careeria
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö, Aikuiskoulutus Taitaja
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, OSAO
SASKY koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat, opettajat ja ohjaushenkilöstö sekä työelämäkumppanit

Tavoite

Hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Hankkeessa tuotetaan aiheeseen liittyvä sanasto ja tietomalli sekä huomioidaan muu kehittämistyö, tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä simulaattoreista ja IoT-laitteista saatava data osaamisen kehittymisen seurannassa.

Ekamin osahankkeen tavoitteena on

 • ItsLearning -oppimisalustan pedagogisen käytön verkkototeutuksien suunnittelu niin, että oppimisanalytiikkatiedon tarkoituksenmukainen kerääminen onnistuu eri oppimisympäristöissä tapahtuvasta oppimisesta.
 • Analytiikkatiedon hyödyntäminen opiskelijan ohjauksen tueksi erityisesti opintojen keskeyttämisen ehkäisyssä ja opintojen loppuunsaattamisessa.
 • Analytiikkatiedon hyödyntäminen opiskelijalle omien opintojen seuraamisen tueksi.

Toteutus

 • Selvitetään ItsLearning -oppimisalustan mahdollisuudet oppimisanalytiikkatiedon keräämiseen eri oppimisympäristöissä (lähi- ja verkko-opiskelu, työpaikalla tapahtuva oppiminen, mahdollinen simulaatio-oppiminen).
 • Kehitetään tapoja visualisoida analytiikkatietoa.
 • Ohjataan opettajia ja muuta ohjaushenkilöstöä oppimisanalytiikan käsitteistöön, sisältöön ja käyttöön esim. opintojen keskeyttämisen ehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa opiskelussa ilmeneviin ongelmiin järjestämällä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa työpajoja.
 • Oppimisanalytiikan hyödyntämistä kokeillaan ja pilotoidaan erityisesti Ekamin tarjoilijakillassa sekä YTO-opinnoissa ohjauksen tukena ja luodaan samalla mallia koko Ekamiin ja osana hankeverkoston tulosten mallintamista.
 • Suunnitellaan opiskelijoita osallistaen analytiikkatiedon käyttöä opiskelijoiden näkökulmasta opintojen seuraamisen keinona.
 • Selvitetään, miten analytiikkatietoa voidaan hyödyntää ohjausresurssien tehokkaammassa suuntaamisessa juuri niihin kriittisiin pisteisiin, missä siihen tarvitaan eniten resursseja.

Tulokset

Tuloksena hankkeesta on

 • Verkoston yhteisten tuotosten lisäksi Ekamin oma toteutussuunnitelma analytiikkatiedon hyödyntämisestä eri oppimisympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa hyödyntää analytiikkatietoa opetuksen ja ohjauksen kohdentamisessa ja toteuttamisessa.
 • Opiskelijoille on ohjeistus analytiikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista omien opintojensa seuraamisessa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

Jaa

***