EKAmies - Etäpajalta ammattiin ja työhön

Projektin kesto

1.1.2021 - 31.12.2022

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami, hallinnoija
Harjun oppimiskeskus

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat alle 29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat miehet ja muunsukupuoliset.

Tavoite

Hankkeen päätavoitteena on nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy ja tasa-arvon lisääminen Etelä-Kymenlaaksossa.

Tavoitteet:

1. Nuorten miesten osaamisidentiteetin kehittyminen kolmivaiheisesti

  • motivoituminen osallistumaan yhteiskuntaan, arjen hallinnan parantuminen
  • mielekkään opiskelu/oppisopimuspaikan löytäminen, opintojen loppuun saattaminen
  • työllistyminen ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistuminen

2. Uusien innovatiivisten toimintatapojen ja menetelmien luominen miesten ohjaukseen.

3. Verkostomaisen työskentelytavan ja yhteistyön kehittäminen Harjun oppimiskeskuksen, Ekamin ja Rannikkopajojen välillä. Harjun oppimiskeskuksen ja Ekamin yhteiset kokeilut lisääntyvät ja tulevat osaksi alueellista ohjausmallia.

Toteutus

Hankkeen toteutus koostuu kolmesta työpaketista. Kaikki työpaketit alkavat vuoden 2021 alussa ja niitä toteutetaan yhteistyössä hanketoimijoiden kesken.

  • Työpaketti 1: Ensimmäisellä tasolla tuetaan miesten osaamisidentiteetin rakentumista yksilöllisellä tasolla. Päävastuu työpaketin toteutuksesta on Rannikkopajoilla.
  • Työpaketti 2: Toisella tasolla osaamisidentiteetin rakentumisessa on oman roolin ja itseen kohdistuvien odotusten tiedostaminen yhteisössä toimimisessa. Päävastuu työpaketin toteutuksesta on Ekamin toimijoilla.
  • Työpaketti 3: Kolmannessa vaiheessa tuetaan osaamisidentiteetin rakentumista yhteiskunnallisella tasolla, ammatillisena osaajana ja kansalaisena. Päävastuu työpaketin toteutuksesta on oppilaitoksilla Ekami ja Harjun oppimiskeskus.

Tulokset

  • 35 nuorta miestä on osallistunut hankkeen toimenpiteisiin, 15 on saanut tutkinnon/tutkinnon osan valmiiksi, 10 on työllistynyt.
  • Digitaalinen menetelmäpankki on luotu nuorten miesten ohjauksen tueksi.
  • Erityisesti nuoria miehiä palveleva etätyöpajatoiminnan malli on luotu ja otettu käyttöön.
  • Tiivistynyt, kuvattu yhteistyöverkosto on luotu miesten ohjaukseen Harjun oppimiskeskuksen, Ekamin ja Rannikkopajojen välille.

Yhteystiedot                                                                                

Projektipäällikkö Tuula Immonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
tuula.immonen(a)ekami.fi
puh. 050 581 7333

Projektiasiantuntija Pekka Lindholm
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
pekka.lindholm(a)ekami.fi
puh. 050 527 0660

Projektiasiantuntija Mikko Kamila
Rannikkopajat
mikko.kamila(a)ekami.fi
puh. 044 767 8220

Jaa