Visu

Projektin kesto

1.9.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Turun kaupunki, sivistystoimiala, koordinaattori

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Perho Liiketalousopisto Oy
Koulutuskeskus Salpaus
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Turun Aikuiskoulutussäätiö
Länsirannikon koulutus oy WinNova
Varalan säätiö
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat, opettajat ja ohjaushenkilöstö sekä työelämäkumppanit

Tavoite

Projekti jatkaa osaltaan Digiaskel –projektissa karttunutta osaamista, kokemuksia sekä tulevaisuuden näkymiä liittyen simulointiin ja uudenlaisten oppimisympäristöjen luomiseen.

1. Simulaattorin/ koneen etäkäyttö

Nykyiset simulaattorit ja niiden käyttö ovat paikkasidonnaisia eli oppilaan ja kouluttajan on oltava fyysisesti simulaattorin äärellä. Uudet 5G verkot mahdollistavat suuren datamäärän siirtämisen verkon yli, joka voi mahdollistaa mm. simulaattoreiden etäkäytön verkon yli sekä mahdollistaa koneiden etäohjauksen. Yksi tulevaisuuden näkymä on sellainen, jossa simulaation laskentaan käytettävät koneet sijaitsevat serverisalissa ja koulutettavat käyttävät simulaattoria etänä mukana kuljetettavien ohjainlaitteiden kautta ja visualisointi tapahtuisi VR/AR/MR/XR –laitteiden välityksellä. Tämä antaa mahdollisuuden toimittaa asiakaan tiloihin hyvien yhteyksien salliessa vain visualisointiin ja koneenohjaukseen tarvittavat välineet itse simulaatioon liittyvän laskennan tapahtuessa fyysisesti muualla esimerkiksi koulutuksen järjestäjän tiloissa sijaitsevassa serverisalissa.

2. Simuloinnissa/ etäkäytössä tarvittava visualisointi

Simulaattoreiden visualisoinnissa nykytekniikalla on havaittuja puutteita mm. syvyysnäön puuttuminen sekä korkean ympäristön havainnoinnin puute (korkeanpaikan kammo). Projektissa on tavoitteena selvittää nykyisien ja tulevaisuudessa markkinoille tulevien teknologioiden luomia mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen simuloinnissa ja etäohjauksessa. Asiakkailta saadun palautteen perusteella osa asiakkaista näkee em. ongelmat merkittävinä nykyisissä simulaattoreissa.

Toteutus

Laaditaan taustaselvitys etäkäytön mahdollisuuksista verkon yli

  •  Millaisilla laitteilla etäkäyttö on mahdollista ja tarkoituksenmukaista? (visualisointi, hallintalaitteet ja muu järjestelmä kuten kuorman valvonta)
  • Miten tietojärjestelmä pitää rakentaa etäkäytön mahdollistamiseksi? (ohjelmistolisenssit, tietojärjestelmä ja tietoturva)
  • Millainen datan siirtokapasiteetti tarvitaan simulaation etäkäyttöön? (huomioitava myös huonot verkkoympäristöt ja ulkomaat)

Kehitetään visualisointia

  • Millä teknisillä ratkaisuilla voidaan käyttää simulaation visualisointiin? (AR/VR/MR/XR) ja mitkä tekniikat ovat tarkoituksenmukaisia käytettäväksi?
  • Mitä muutoksia nykyisiin/ tulevaisuuden simulaatioihin tarvitaan, jotta em. Tekniikat ovat hyödynnettävissä?
  • Mitä rajoituksia kukin tekniikka asettaa käytössä? (pahoinvointi, liika immersiivisyys kuten omien raajojen näkemättömyys, muodostettavan resoluutio, silmälasit, visualisoinnin sieto jne.)

Tulokset

Hankkeessa selvitetään uusimpien teknologioiden käyttöä oppimisen välineenä, sekä etäkäytön mahdollisuuksia ja mahdollisia rajoituksia, jotka on otettava huomioon simulaattoreiden kehittymisessä sekä pilotoidaan etäohjattavaa simulaattoria. Tutkittavia teknologioita ovat muun muassa erilaiset visualisointiin liittyvät sovellukset, kuten AR/ VR lasit sekä tiedonsiirtotekniikkaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia ja -sisältöisiä virtuaalisia ja simuloituja oppimisympäristöjä, jotka ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta ja jotka mahdollistavat oppimisen eriyttämisen ja yksilöllistämisen.

Hankkeessa koulutetaan opettajia tuottamaan oppimateriaalia ja muuta sisältöä virtuaalisiin oppimisympäristöihin täyttämään opiskelijoiden yksilöllisiä oppimistavoitteita ja -tarpeita tai paikallisen elinkeinoelämän vaatimuksia.

Yhteystiedot

Projektivastaava Linda Jaatinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
linda.jaatinen(a)ekami.fi
Puh. 044 7555 195

Jaa

***