Yhdessä - Tillsammans

Projektin kesto

1.1.2021-30.6.2022

Rahoittaja

Opetushallitus  

Toteuttajat

Keski-pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (Kpedu), koordinaattori
Ylä-Savon ammattiopisto (Ysao)
Savon ammattiopisto (Sedu)
Kiipula
Hyvinkään ammattiopisto (Hyria)
Länsi-rannikon koulutus oy (Winnova)
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Riveria)
Tanhuvaara
Keski-Pohjanmaan konservatorio
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu)
Seurakuntaopisto
Optima
Hämeen ammatti-instituuttiin (Hami)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)

Kohderyhmä 

Oppilaitoksen opiskelijat, opettajat ja ohjaushenkilöstö sekä yhteistyökumppanit

Tavoite

Pohjan hankkeelle luo laki ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijahuoltolaki. Hanke on jaettu painopistealueisiin, joista Ekami osallistuu kolmeen. Nämä kolme osa-aluetta ovat opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Ekamin osahankkeen tavoitteena on

 • Käynnistää opiskelijoista koostuvat kampustiimit.
 • Vahvistaa opiskelijakuntatoimintaa.
 • Luoda puitteita alumnitoiminnalle.
 • Viimeistellä ja markkinoida opiskelijakuntatoiminnan ja tutortoiminnan opinnollistaminen.
 • Lisätä arjen yhteisöllisyyttä.
 • Lisätä henkilökunnan tietoisuutta opiskelijatoiminnasta.
 • Luoda ja vahvistaa hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa.
 • Koordinoida ja selkiyttää yhteistyötä nuorisotoimijoiden kanssa.
 • 5S- menetelmän käyttöönotto koulutusaloilla laadun parantamisen keinona.
 • Kokonaisvaltaisen turvallisen työskentelyilmapiirin edistäminen osana laadunhallintaa.

Toteutus 

Tärkeimpinä toimenpiteinä tehdään opiskelijayhdistykselle suunnitelma ja roolijako, sekä otetaan käyttöön opiskelijoista muodostuvat kampustiimit kullekin kampukselle. Näistä tulokulmista on myös luotu kehittämissuunnitelma, jota käytetään hyödyksi tämän hankkeen toteutuksessa.

 • Kootaan syksyllä 2021 opiskelijoista koostuvat kampustiimit yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa ja laaditaan kampustiimille vuosikello.
 • Järjestetään opiskelijakuntatoimintaa henkilökuntaa tietoisena pitäen.
 • Selvitetään tutor- ja opiskelijayhdistystoiminnan opinnollistamisen tilanne ja kuinka opintoja voi suorittaa. Keväällä 2022 tutor- ja opiskelijayhdistystoimintaa markkinoitaessa.
 • Kerrotaan mahdollisuudesta edistää opintoja näiden toimintojen avulla.
 • Arjen yhteisöllisyyden lisäämiseksi otetaan korona-aikana henkilökuntaa mukaan Ekamin Discord- palvelimelle.
 • Järjestetään pienryhmätoimintaa opiskelijoille syksyllä 2021.
 • Laaditaan 5S –vastaavan toimenkuva, otetaan 5s toimintamalli käyttöön koulutusaloilla ja kuvataan toimintamalli IMS-toimintajärjestelmään.

Tulokset

Seuraavassa kuvassa toteutettuja konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ekamin Discord-palvelimen toimintaa on hankkeen myötä kehitetty niin, että opiskelijoilla on mahdollisuus tavata viikoittain opoa, liikunnanopettajaa, etsivää nuorisotyöntekijää sekä hanketyöntekijää. Palvelimelle on myös lisätty pienryhmätoimintaa (taideryhmä). Saadun palautteen perusteella taideryhmä on selvästi lisännyt yhteisöllisyyden tuntua. Taideryhmän toimintaa rikastutettiin syksyllä 2021 yhteistyöllä Hämeenlinnan lukion ja Nutut- hankkeen kanssa. Lisäksi taideryhmän avulla kehitellään uusia toimintamuotoja Verken (digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus) menetelmäpankkiin.

Taideryhmä ja muut pienryhmätoiminnot opiskelijoille on nyt hankkeen myötä tuotu nähtäville opiskelijoiden sähköiseen kalenteriin, joka löytyy Ekamin www-sivuilta. Tämä kalenteri on tarkoitus olla palvelutarjotin, josta myös henkilöstö voi katsoa ajankohtaisia pienryhmätoimintoja ja tapahtumia opiskelijoille. Kevään 2021 aikana hankkeen sivutuotteena Ekamilta käynnistettiin valtakunnallinen opiskelijatoiminnan ohjaajien verkosto, josta Kanuuna (kaupunkimaisen nuorisotyön osaamiskeskus) on ottanut vetovastuun.

Keväällä 2021 järjestettiin opiskelijoiden ja henkilöstön yhteinen tilaisuus, jossa kuultiin opiskelijoiden mielipiteitä. Tämä on pilotoinnin jälkeen koettu hyväksi ja tuotu osaksi opiskelijakuntatoiminnan vuosisuunnitelmaa. Tilaisuudessa opiskelijoilta ja henkilöstöltä tulleet ideat vietiin opiskelijayhdistykselle ja muille toimijoille, jotka jatkavat asioiden kehittämistä.

Syksyllä 2021 käynnistettiin opiskelijoiden kampustiimit (kts. Opiskelijoiden vaikuttaminen ja osallisuus -esite), lisäksi tehtiin vuosisuunnitelma kampustiimeille. Syksyn aikana käynnistettiin uudelleen tapahtumia, jotka olivat koronan myötä jääneet järjestämättä. Tapahtumien suunnittelussa haettiin uusia keinoja verkossa toteutettavaksi. Lisäksi otettiin opiskelijatoimintaan kokonaan uusia menetelmiä sellaisten tilalle, joita ei voida koronan takia toteuttaa, esim. tonttuovet tonttujahdin tilalle.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa syksyn aikana on myös käynnistelty alumnitoimintaa Ekamilla. Opiskelijayhdistyksen sääntöihin on tehty sääntömuutos, jonka johdosta Ekamilta valmistunut (alumni) saa jatkaa opiskelijayhdistyksen hallituksessa kauden loppuun saakka valmistuessaan kesken lukuvuoden. Joulukuussa valmistui myös Opiskelijoiden vaikuttaminen ja osallisuus -esite, joka tulee luettavassa muodossa myös Ekamin www-sivuille. Lisäksi henkilöstölle intraan on luotu osio opiskelijatoiminnalle, jossa on ryhmäyttämisen menetelmäpankki. Hankkeen tuotoksia on tarkasteltu yhteisöllisen opiskelijahuollon tapaamisessa.

Seuraavassa kuvassa nähdään hankkeessa luotuja konkreettisia asioita, joita jää Ekamille käyttöön hankkeen jälkeenkin. Hanke päättyi 30.6.2022. 

Jaa