Käynnissä olevat hankkeet

DIGI2GO

Uusien virtuaalitodellisuutta hyödyntävien 360 ThingLink -ympäristöjen luominen rakennus- ja sosiaali- ja terveysalalla.

DOT - Data opiskelijan tukena

Hankkeessa tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä.

EKAmies - Etäpajalta ammattiin ja työhön

Hankkeen päätavoitteena on nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy ja tasaarvon lisääminen Etelä-Kymenlaaksossa.

ETUKENO - nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille

Hankkeen tavoitteena on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi

ImProfEdu

Hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillista koulutusta digitaalitekniikoiden avulla keskittyen Venäjän ja Suomen työmarkkinoiden tarpeisiin.

Jatkoon

Hankkeen tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuina olevien ryhmien osal-listumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

KOKKA - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Tavoitteena on luoda Kaakkois-Suomeen toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kansainvälisten osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen.

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto

Hankkeen tavoitteena on luoda verkosto Kymenlaakson dronekoulutuksen ympärille ja luoda tiivis yhteistyöverkosto oppilaitosten ja yritysten välille kehittämään maakunnan droneosaamista

Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmän toimivuuden edistäminen ja verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen

Liikkuva Ekami

Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä edistää opiskelukykyä kehittämällä fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria

Ohjauksen nivelet kuntoon

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä ja kehittää uraohjausta

Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit

Hankkeen tavoitteena on opinto- ja uraohjauksen kehittäminen opintojen aikana ja jatko-opintoihin ja työelämään siirryttäessä.

Perusteista poluille

Tavoitteena on yhteisten tutkinnon osien integrointi työelämässä oppimisen osaamisen hankkimisessa ja osaamisen arvioinnissa.

Turvallinen logistiikan tulevaisuus - TLT

Hankkeen tavoitteena on kehittää satama-alueen logistiikan turvallisuutta

Up to Date

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden yrittäjyys- ja työllistymistaitojen parantaminen ja yritysyhteistyön syventäminen.

Virtual Learning Lab

Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön ajasta, paikasta ja käytettävissä olevasta laitteesta riippumaton virtualisointialusta verkko-opiskeluun, yritysyhteistyöhön ja yhteisöllisiin kokoontumisiin.

Visu

Tavoitteena on uudenlaisten virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttö opetuksessa

Yhdessä - Tillsammans

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijatoiminnan kehittäminen.

Yhdessä Parasta! ITÄ

Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä.

Jaa

***