Tykenelikko 2

Projektin kesto

1.8.2014 -31.12.2015

Rahoittajat

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Koordinaattori:
Saimaan ammattiopisto Sampo

Yhteistyökumppanit:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Kohderyhmä

Yritykset, erityisesti pienyritykset ja julkisen sektorin organisaatiot.

Tavoitteet

 1. Tiivistää edelleen Tykenelikko-verkoston yhteistyötä ja keskittyä oppilaitosten erikoisosaamisalueisiin, joita voidaan hyödyntää maakuntarajojen yli. Saimaan ammattiopiston Sampon erityisosaamisalueena on hitsauksen mekanisointi ja automatisointi.
 2. Ottaa käyttöön ja vakiinnuttaa hankkeessa kehitetty verkostomainen toimintamalli maakunnan rajat ylittävään yhteistyöhön yrityksille suunnattavissa koulutus- ja kehittämispalveluissa.
 3. Lisätä yritysten tietoisuutta yhteisestä koulutustarjottimesta ja parantaa siten yrityskoulutusten saatavuutta koko Kaakkois-Suomen alueella yhteisen pysyvän koulutusportaalin avulla.
 4. Tehostaa palvelutarjonnan kehittämistä uusien työelämän yhteistyökumppanien, erityisesti yrittäjäjärjestöjen ja/tai kehitysyhtiöiden avulla.
 5. Vakiinnuttaa verkoston palvelutoimintaprosessi oppilaitosten sisällä ja sitouttaa tarvittava henkilöstö prosessin mukaiseen toimintaan (liittyy tavoitteeseen 2).
 6. Pilotoida yhteistyömalli, palvelutoiminnan prosessi ja koulutustarjottimen toteutuminen (liittyy tavoitteeseen 5).
 7. Edistää verkoston oppilaitosten asiantuntijuutta tuotekehityksessä, tuotteistamisessa ja tutkintoihin valmistavan koulutuksen moduloinnissa sekä asiakastyössä (liittyy tavoitteeseen 3).
 8. Testata asiakkaiden liikkumisvalmiutta koulutuskäyntialueen määrittämiseksi ja tulevaisuuden markkinoinnin suuntaamiseksi (liittyy tavoitteeseen 3).
 9. Luoda uusia asiakkuuksia (liittyy tavoitteeseen 1 ja 3).

Toteutus

 • Kartoitetaan verkoston toimijoiden nykyinen koulutus- ja palvelutarjonta, palveluprosessit ja tuotekehityksen toimintamallit sekä hyödynnetään C&Q-Kaakko-osaamistarvetietokannasta saatua ennakointitietoa
 • Valitaan suunnittelutyötä varten kunkin verkostotoimijan alueelta yritysyhteistyökumppanit, jotka edustavat matkailu-, kuljetus- ja metallialoja (pilottialat)
 • Pilotoidaan verkoston suunnittelema koulutuskalenteri, yhteistyömalli ja palvelutoimintaprosessi, arvioidaan kokemukset ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet
 • Järjestetään suunnittelun ja toteutuksen tueksi koulutuksia tuotekehityksestä ja asiakastyöstä sekä pilotoitavien alojen ammatillisen osaamisen kehittämisestä
 • Kehitetään OIVA-brändiä

Tulokset

 • On luotu uusi yrityskoulutuksiin profiloitu yhteinen pysyvä portaali, johon on koottu verkoston tarjoamat ammatillisen toisen asteen pätevyys- ja täydennyskoulutukset ja työelämän kehittämispalvelut Kaakkois-Suomen alueelta
 • Yrityskoulutusportaalin ylläpidosta on laadittu sopimus, jossa määritellään ylläpidon ehdot projektin jälkeen.
 • Yrityskoulutusyhteistyöstä on laadittu sopimus hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten kesken.
 • Henkilöstö on perehdytetty verkostomaiseen toimintatapaan ja -prosessiin.
 • On toteutettu yrityskoulutusportaalin markkinointikampanja yhteistyössä Kaakkois-Suomen alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa.
 • On kehitetty uusia koulutustuotteita ja palveluja hankkeen toimialakohtaisissa verkostoissa eli kuljetus-, metalli- ja matkailualoilla.
 • Yritykset ovat osallistuneet hankkeessa järjestettyihin pilottikoulutuksiin em. aloilla.
 • On toteutettu verkoston yhteisiä koulutuksia tuotekehityksestä, tuotteistamisesta sekä asiakastyöstä, markkinoinnista ja myynnistä.

Yhteystiedot

Työelämäpalvelujen koordinaattori Liisa Avelin
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
+358 40 704 4454
liisa.avelin@ekami.fi

 

Jaa

***