TutKIVA oppiminen verkossa II

Projektin kesto

24.6.2014 - 31.12.2015

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Koordinaattori:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Yhteistyökumppanit:
Koulutuskeskus Salpaus, SamiEdu, Amisto, Jaakkiman kristillinen opisto, Dila

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat

Tavoitteet

TutKIVA oppiminen verkossa -hankkeen tavoitteina on:

  • syventää TutKIVA oppiminen verkossa -hankkeessa aloitetun mallin mukaisesti tutkivan oppimisen pedagogiikan soveltamista digitaalisia oppimisratkaisuja ja mobiiliohjausta hyödyntävään ohjaukseen, opetukseen ja oppimiseen.
  • perehdyttää opiskelijoita, opettajia ja työpaikkaohjaajia oppimistilanteeseen ja -aiheeseen sopivien digitaalisten työkalujen - kuten blogit, wikit, sosiaalisen median ja mobiililaitteiden erilaiset sovellukset - sekä tutkivaa oppimista soveltavan pedagogiikan käyttöön
  • lisätä opiskelijoiden osallisuutta muodostamalla hankeverkostossa eri oppilaitosten samojen alojen (sosiaali- ja terveysala, sähköala sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaus) opiskelijoista vertaisverkostoja, jotka tekevät yhteistyötä tukevia ja edellyttäviä verkostoyhteistyönä laadittuja oppimistehtäviä, kommentoivat toistensa blogeja esim. yhteisen alustan, facebook-ryhmän sekä AC-alustusten, keskustelujen ja ohjauksen avulla
  • edistää mobiililaitteita ja verkkoa hyödyntäen opiskelijoiden tavoitteellista ohjausta erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana sekä mahdollistaa ammatillisen kasvun ja osaamisen näkyväksi tekemistä
  • lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopolkuihin digitaalisia oppimismahdollisuuksia ja uutta pedagogista ajattelua hyödyntämällä

Toteutus

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset toteuttavat organisaatiokohtaisten painotusten mukaisia toimenpiteitä omissa oppilaitoksissaan. Digitaalisten oppimisratkaisujen avulla sovelletaan tutkivan oppimisen mallia, jossa opiskelijalähtöisyys ja sekä opettajien että opiskelijoiden jaettu asiantuntijuus korostuvat. Alakohtaisten kokeilujen ja aiemmin kehitettyjen toimien vakiinnuttamisen jälkeen laaditaan ohjeistuksia ja malleja toteutuksista muiden alojen ja eri opintojen/tutkinnonosien tai toisten oppilaitosten käyttöön. Kehittämisen tärkeä osa on kerätä systemaattisesti palautetta opiskelijoilta, opettajilta ja työssäoppimispaikoilta. Ekamissa pilotteina ovat Ict- ja sähkö-, sosiaali- ja terveys- sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousala.

Tulokset

Hankkeen tuloksina syntyy:

  • digitaalisia välineitä hyödyntävän tutkivan oppimisen malli kirjattuna vuoden 2015 opetussuunnitelmatyön yhteydessä verkosto-oppilaitosten opetuksen toiminta- ja arviointisuunnitelmiin hankkeessa mukana olleilla pilottialoilla
  • opiskelijoita osallistavat, eri aloille levitetyt opetuksen ja ohjauksen mallit, joissa on huomioitu koko oppimisprosessi oppilaitoksesta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja joissa on hyödynnetty erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja reaaliaikaisuuden mahdollistavaa mobiiliohjausta
  • malli oppilaitosverkostossa toteutetusta, digitaalisia oppimisratkaisuja hyödyntävästä samojen alojen opiskelijoiden yhdessä opiskelusta ja tavasta pitää yhteyttä
  • hankeverkoston oppilaitoksissa on kehitetty toimintatapoja, jotka mahdollistavat joustavia, yksilöllisiä opintopolkuja kaikille, myös sekä lahjakkaille että erityistä ohjausta tarvitseville opiskelijoille digitaalisten oppimisratkaisujen avulla.

Hankkeessa kehitetty tutkivaa oppimista ja mobiililaitteiden mahdollisuuksia hyödyntävä malli ”TutKIVA Amis oppii”: https://prezi.com/q4qikptxhmdu/tutkiva-amis-oppii/

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Puh. 040 7555 056
hilkka.huisko(a)ekami.fi

 

 

 

Jaa

***