Opintojen sisältö

Opiskelijana kanssasi räätälöidään sinulle oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään jatkuvasti opintojen edetessä yhdessä hoksaajaopettajan, vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Tutkinto jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin ja yhteisiin tutkinnon osiin:

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)

  • Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat suurimman osan tutkinnon laajuudesta. Ne vaihtelevat tutkinnoittain, koska työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuudet ovat eri aloilla hyvinkin erilaisia.
  • Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia tutkinnon osia, kuten lukio-opintoja, jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai työkokemuksen kautta hankittua osaamista.
  • Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras A-kieli, toiminta digitaalisessa ympäristössä sekä taide ja luova ilmaisu
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen: matematiikka ja matematiikan soveltaminen, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen: yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kestävän kehityksen edistäminen

Jaa