Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen – pakolliset ja valinnaiset opinnot

Liikkumista voi hyödyntää myös opintojen suorittamiseen. Pakollisten opintojen lisäksi voit valita työkyvyn ylläpitämisen valinnaisia opintoja.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp

Kokonaisuus koostuu 1) terveysosaamisen teoriaopinnoista ja verkkotentistä sekä 2) liikunnan osuudesta. Teoriaosuus on mahdollista opiskella ja tenttiä itsenäisesti verkossa, mutta siihen on mahdollista saada myös ohjausta pajatuntien aikana. Pajatuntien pääpaino on liikunnassa, mutta teoriaa käydään läpi tietoiskumaisesti, jolloin tenttiin opiskeltavia kokonaisuuksia on helpompi hallita.

Teoriaopinnoissa edellytetään oman tietokoneen/ tabletin käyttöä. Teoriaosuuden materiaali löytyy osoitteesta smartmoves.fi ja opiskeltavat aihealueet ovat:

 • Unen ja levon merkitys opiskelijan hyvinvoinnille   
 • Ravitsemuksen ja painonhallinnan perusteet   
 • Mielenterveyden ja yhteisöllisyyden merkitys opiskelijan hyvinvoinnille   
 • Riippuvuudet ja niiden vaikutukset opiskelijan hyvinvoinnille   
 • Seksuaaliterveyden perusteet   
 • Liikunnan terveyshyödyt ja liikuntasuositukset   
 • Ergonomia ja liikuntatapaturmat

Liikunnan osuuden suorittamiseen on neljä eri vaihtoehtoa, opiskelijan kykyjen ja kiinnostuksen mukaan. Suoritustapa keskustellaan ja valitaan aina hoksaajan kanssa ja valinnalle tulee löytyä asianmukaiset ja realistiset perusteet.

Vaihtoehto 1. Liikunta – kilpaurheilijat, aktiiviliikkujat

Liikunnan osaaminen voidaan tulla näyttämään avoimiin fyysisen toimintakyvyn testeihin, joita järjestetään kaksi kertaa lukukaudessa.

 • Move-testit 16-20-vuotiaille.
  • Mittaavat kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja.      

Movessa osaamisen tunnustamiseen edellytetään kiitettävää (väh. 16 pist.) osaamista.    

 • ALPHA-FIT-terveyskuntotestistö 21–69-vuotiaille 
  • UKK-instituutin Alpha Fit -testissä testataan työikäisen testattavan liikehallintakyky, tuki- ja liikuntaelimistö, hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä kehon koostumus.

Vaihtoehto 2. Liikunta – verkko-opiskelu, aktiiviliikkujat

Liikunnan suorittaminen etäopiskeluna omaa harrastuneisuutta/osaamista hyödyntäen. Vastuu etäsuoritusten suunnittelusta, toteutuksesta ja todentamisesta on opiskelijalla itsellään. Verkko-opiskelupajoja järjestetään kaksi kertaa lukukaudessa (Its learning) ja opiskelijan tulee yhteistyössä hoksaajan kanssa ilmoittautua ja linkittyä johonkin näistä.

Etäsuorituksen tulee koostua monipuolisesta liikunnasta; kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja ylläpitävästä ja kehittävästä liikunnasta. Opiskelijalla tulee olla osaamista laatia itselleen näihin liittyvä realistinen ja monipuolinen liikuntasuunnitelma, toteuttaa sitä motivoituneesti, todentaa suoritukset liikuntasovelluksin ja videoin sekä itsearvioida pajan suoritusta. Suunnitelma tulee hyväksyttää aina työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettajalla.

Etäopiskeluun liittyy myös liikunnan osa-alueiden teoriatehtäviä (Its learning).

Verkko-opiskelussa edellytetään oman tietokoneen/tabletin käyttöä sekä liikunnan todennusmenetelmien hallintaa (esim. liikuntasovellukset ja suoritusten videointi).
Todennetuilla liikunnan etäsuorituksilla on mahdollista saavuttaa arvosanat T1-H3. Arvosanaa voi korottaa myös jälkikäteen osallistumalla osaamisen näytön fyysisen toimintakyvyn testeihin.

Vaihtoehto 3. Liikunta – liikuntapajat oppilaitoksessa

Pajan lähiopetuksessa tunnit koostuvat kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja ylläpitävästä sekä kehittävästä monipuolisesta liikunnasta. Pajassa on mahdollisuus saada ohjausta ja tavoitteena on, että opiskelijaryhmä voidaan jakaa tasoryhmiin, jotta liikkuminen olisi jokaiselle mielekästä.

Lähiopetuksen sisällöissä ja lajivalinnoissa huomioidaan vuodenaika, tilaresurssit sekä opiskelijoiden toiveet. Lähiopetuksessa edellytetään asianmukaisia liikuntavarusteita sekä sisä- että ulkoliikuntaan (jalkineet ja liikuntavaatteet), kuten myös aktiivista osallistumista omien taitojensa mukaan osaamisen näyttämiseksi.

Vaihtoehto 4. Liikunta – yksilöllinen liikunnan ohjaus, liikunnan tukiopetus, erityinen tuki

HOKS-keskustelussa havaittu perusteltu tarve yksilölliseen ohjaukseen/liikunnan tukiopetus.

Syventävän työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1–3 osp (valinnainen osaaminen)

Opiskelija voi suorittaa pajan yhden, kahden tai kolmen osaamispisteen laajuisena. Kokonaisuus koostuu kolmesta teemaosioista, joista jokainen on yhden osaamispisteen arvoinen.

1) Kuntoliikunta – energiaa liikunnasta 
2) Joukkue- ja viitepelit – yhdessä liikkuen 
3) Liikunta harrastuksena – monipuolinen osaaja 

Paja etenee edellä mainitussa järjestyksessä syventäen pakollisissa opinnoissa opittua ja ohjaten opiskelijaa itsenäisempään ja omatoimisempaan oman työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä toisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen.

Opiskelu tapahtuu Its learning -verkkoympäristössä ja lähiopetuksena eri kampusten liikuntatiloja, lähiliikuntapaikkoja, liikuntakeskuksia ja/tai urheiluseuroja hyödyntäen. Valinnaisen pajan toteutusajankohdat näkyvät Its learning -verkkoympäristön kautta ja ne tulee suorittaa niille osoitettuina ajankohtina eli valinnaista osaamista ei voi suorittaa etäopintoina täysin itsenäisesti.

Pajaosioiden teemasisällöt

1) Kuntoliikunta – energiaa liikunnasta, 1 osp (15 h)

 • Lähiopetus: Pajan lähiopetuksessa kokeillaan erilaisia kestävyysliikunta, lihaskunto ja kehonhuolto harjoitteita. Teoriaosuudessa perehdytään oman alan työkyvyn ylläpitämiseen liittyviin haasteisiin.
 • Etäopiskelu (kilpaurheilijoille/aktiiviliikkujille): Etäsuoritus koostuu omatoimisesta kuntoliikunnasta ja sen vaikutusten arvioinnista sekä oppimistehtäviin vastaamisesta raportin muodossa. Raportti tehdään Its learning- verkkoympäristössä olevien ohjeiden mukaisesti. Vastuu etäsuorituksen suunnittelusta, toteutuksesta ja todentamisesta on opiskelijalla itsellään.
 • Yksilöllinen liikunnanohjaus (HOKS-keskustelussa ilmennyt tarve toteuttaa yksilöllisesti): Yksilöllisesti toteutettuna opiskelija toteuttaa yhdessä laadittua liikuntaohjelmaa ja raportoi toteutuksesta sekä vastaa Its learning -verkkoympäristössä oleviin teoriakysymyksiin.

2) Joukkue- ja viitepelit – yhdessä liikkuen 1 osp (15 h)

 • Lähiopetus: Pajan lähiopetuksessa tutustutaan yleisimpiin pallo- ja mailapeleihin. Opiskelijat pääsevät osallistumaan tuntien suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti. Teoriaosuudessa perehdytään pelien keskeisiin sääntöihin ja reilunpelin periaatteisiin.
 • Etäopiskelu (kilpaurheilijoille/aktiiviliikkujille): Etäopiskelu edellyttää omaa säännöllistä joukkuepeliharrastusta ja perehtyneisyyttä kyseiseen lajiin. Tämän lisäksi yhtenä pajan tehtävänä on osallistua yhteen joukkuepelitapahtumaan katsojan roolissa. Etäopiskelu toteutetaan tekemällä Its learning -verkkoympäristön oppimistehtävät ja palauttamalla ne opettajalle annettuna ajankohtana.

3 ) Liikunta harrastuksena – monipuolinen osaaja 1 osp (15 h)

 • Lähiopetus: Pajan lähiopetuksessa tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin ryhmän kiinnostusten ja tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan.
 • Etäopiskelu (kilpaurheilijoille/aktiiviliikkujille): Etäopiskelu edellyttää säännöllistä ja monipuolista liikuntaharrastuneisuutta sekä kykyä itsenäisesti tutustua uusiin liikuntamuotoihin. Etäopiskelu toteutetaan tekemällä Its learning -verkkoympäristön oppimistehtävät ja palauttamalla ne opettajalle annettuna ajankohtana.

Lisätietoja

Liikunnan ja terveystiedon opettajat

Jaa