Etiäinen - koulutustarpeiden ennakointi

Projektin kesto

1.4.2018 - 30.9.2020

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hallinnoija
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat yhteistyöoppilaitokset ja niiden opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat ja työelämäyhteistyöstä vastaavat henkilöt.

Tavoite

Hankkeen päätavoitteena on monikanavaisen, yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakoinnissa siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä, jossa toisaalta tietoa saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset tyydyttävät työelämän tiedontarpeita.

Toteutus

  • Olemassa olevan ennakointiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvälineet
  • Tiedon tarpeiden määrittäminen
  • Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  • Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Monikanavainen malli hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä. Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

Jaa

***