Helmi

Projektin kesto

1.3.2016-30.4.2018

Rahoittajat:

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto/Ekami
Amisto Porvoo
Validia ammattiopisto
Kuntoutussäätiö

Koordinaattori

Validia ammattiopisto

Tavoitteet

Projektin kuvaus ja kohderyhmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää psykososiaalinen arviointimenetelmä ja ohjauksen toimintamalli tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen. Validia ammattiopisto toimii hankkeen päätoteuttajana. Luotettavan ja toimivan arviointimenetelmän kehittämiseksi tarvitaan Kuntoutussäätiön laajaa asiantuntemusta nuorten psyykkisen hyvinvoinnin kartoittamisesta ja palvelujen kehittämisestä sekä vaikuttavuuden arvioinnista. Hankkeessa ovat osatoteuttajina kaksi yleistä ammatillista oppilaitosta (Amisto ja Ekami), jotta saadaan kattavampaa tietoa arviointimenetelmän toimivuudesta ja laajempaa osaamista ohjauksen toimintamallin kehittämiseen. Tällöin myös arviointimenetelmästä ja toimintamallista tulee soveltuvampi erilaisiin toimintaympäristöihin. Hanketta toteuttavat tahot toimivat kiinteässä yhteistyössä koko hankkeen ajan ja eri tavoitealueet liittyvät kiinteästi toisiinsa. Vuoropuhelu tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen arjen käytäntöjen välillä palvelee hankkeen tavoitteita.

1. Toimivan ja luotettavan arviointimentelmän kehittäminen ammatillisten erityisoppilaitosten ja yleisten ammatillisten oppilaitosten käyttöön.

2. Ohjauksen toimintamallin kehittäminen.

Toteutus Ekamissa

Toimenpiteet

1. Psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointimenetelmän (POINT) kehittäminen

 • Kuntoutussäätiön osuus hankkeesta: Heidän kehittämää sähköistä mittaria kokeillaan mukaan tulevilla ryhmillä. Lisäksi kohderyhmien opiskelijoita haastatellaan.
 • Kuntoutussäätiö perehdyttää mittarin käyttöön.
 • Mukana olevat opettajat ja opiskelijat antavat palautetta käyttäjäkokemuksista.

2. Ohjauksen toimintamalli

 • Kuntoutussäätiön kehittämä arviointimenetelmä kytketään opiskelijan ohjausprosessiin.
 • Tehdään näkyväksi ammatillisen erityisopetuksen käytäntöjä ja menetelmiä sekä kehitetään uusia ohjauksen menetelmiä psykososiaalisen hyvinvoinnin näkökulmaa korostaen (elämänhallinta, minäpystyvyys).
 • Ohjausmallissa korostuu opiskelijan sitoutumisen, osallisuuden ja aktiivisuuden tukeminen oman opintopolkunsa suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Ohjausmalli kehitetään ammatillisen erityisoppilaitoksen ja yleisen oppilaitoksen pilottiryhmissä, joissa ryhmien opettajat toimivat kehittäjinä.

Projektitoimijat

Erityisopetuksen ohjaavat opettajat

 • Perehdytetään arviointimenetelmän käyttöön ja tuetaan kehittämistyössä.
 • Pilottiryhmien opettajista muodostetaan pedagoginen foorumi/työpaja
  • pedagoginen vertaiskehittäminen ja ohjauksen toimintamallin kokoaminen
  • pedagoginen foorumi kokoontuu noin seitsemän kertaa hankkeen aikana
 • Dokumentoivat ohjauskäytäntöjään.

Kokeilussa mukana olevien opiskelijaryhmien edustajat antavat palautetta ja kehittämisideoita kehittämiseen.

Kohderyhmä ja verkostot

Erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat, jotka opiskelevat ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa sekä näitä opiskelijoita ohjaavat opettajat.

Tulokset

Toimintamalli on luotu ja otettu käyttöön.

Yhteystiedot

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg
seija.mahlberg(a)ekami.fi

 

 

Jaa

***